Phần mềm & Tài liệu

Dưới đây là danh sách những tài liệu cần thiết nhóm sưu tầm và phần mềm cần để giao dịch, phân tích…

Sách:

Phần mềm:

Website